Close
Lớp học đang tiến hành | Lịch khai giảng

Lớp học: Cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vSphere 5.1

Tóm tắt lớp học:

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức để cài đặt, cấu hình và quản lý của VMware vSphere ®, bao gồm VMware vSphere ® ESXi ™ và VMware vCenter Server ® ™. Khóa học này được dựa trên phiên bản tiền phát hành của ESXi 5.1 và vCenter Server 5.1. Học viên hoàn thành khóa học này để đáp ứng các điều kiện tiên quyết để lấy chứng nhận 5 kỳ thi chuyên nghiệp VMware.

Thời lượng: 40 giờ


Ngày bắt đầu: 19/05/2014 - Ngày kết thúc: 30/05/2014


Địa điểm: Đà Nẵng


Ghi chú:

Giảng viên Việt Nam