Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vSphere 5.1

Class Summary:

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức để cài đặt, cấu hình và quản lý của VMware vSphere ®, bao gồm VMware vSphere ® ESXi ™ và VMware vCenter Server ® ™. Khóa học này được dựa trên phiên bản tiền phát hành của ESXi 5.1 và vCenter Server 5.1. Học viên hoàn thành khóa học này để đáp ứng các điều kiện tiên quyết để lấy chứng nhận 5 kỳ thi chuyên nghiệp VMware.

Duration: 40 giờ


Start Date: 5/19/2014 - End Date: 5/30/2014


Venue: Đà Nẵng


Remark:

Giảng viên Việt Nam