Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / VMWARE

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.1]

Course Summary:

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức để cài đặt, cấu hình và quản lý của VMware vSphere ®, bao gồm VMware vSphere ® ESXi ™ và VMware vCenter Server ® ™. Khóa học này được dựa trên phiên bản tiền phát hành của ESXi 5.1 và vCenter Server 5.1. Học viên hoàn thành khóa học này để đáp ứng các điều kiện tiên quyết để lấy chứng nhận 5 kỳ thi chuyên nghiệp VMware.

Course Duration: 05 ngày


Course Content:

Mục tiêu khóa học :

ü  Cài đặt và cấu hình ESXi

ü  Cài đặt và cấu hình các thành phần vCenter Server

ü  Sử dụng vCenter Server để cấu hình và quản lý ESXi mạng và lưu trữ

ü  Triển khai, quản lý, và di chuyển các máy ảo

ü  Quản lý người sử dụng truy cập vào cơ sở hạ tầng VMware

ü  Sử dụng vCenter Server để giám sát sử dụng tài nguyên

ü  Sử dụng vCenter Server để tăng khả năng mở rộng

ü  Sử dụng VMware vSphere ® Update Manager ™ áp dụng ESXi bản vá lỗi

ü  Sử dụng vCenter Server để quản lý tính sẵn sàng cao và bảo vệ dữ liệu

Nội dung chi tiết :

1        Course Introduction
•  Introductions and course logistics

•  Course objectives
2  Introduction to VMware Virtualization
•  Introduce virtualization, virtual machines, and vSphere components

•  Explain the concepts of server, network, and storage virtualization
•  Describe where vSphere fits into the cloud architecture
•  Install and use vSphere user interfaces
3  Creating Virtual Machines
•  Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files

•  Deploy a single virtual machine
4  VMware vCenter Server
•  Introduce the vCenter Server architecture 

•  Introduce VMware® vCenter™ Server Appliance™
•  Configure and manage vCenter Server Appliance
•  Manage vCenter Server inventory objects and licenses
5  Configuring and Managing Virtual Networks
•  Describe, create, and manage a standard virtual switch

•  Describe and modify standard virtual switch properties
•  Configure virtual switch load-balancing algorithms
6  Configuring and Managing Virtual Storage
•  Introduce storage protocols and device names

•  Configure ESXi with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
•  Create and manage vSphere datastores 
•  Deploy and manage VMware vSphere® Storage Appliance
7  Virtual Machine Management
•  Use templates and cloning to deploy virtual machines 

•  Modify and manage virtual machines
•  Create and manage virtual machine snapshots
•  Perform VMware vSphere® vMotion® and VMware vSphere® Storage vMotion® migrations
•  Create a VMware vSphere® vApp™
8  Data Protection
•  Discuss a strategy for backing up ESXi hosts and vCenter Server

•  Discuss solutions for backing up virtual machines efficiently
9  Access and Authentication Control
•  Control user access through roles and permissions

•  Configure and manage the ESXi firewall
•  Configure ESXi lockdown mode
•  Integrate ESXi with Active Directory
•  Explain VMware® vShield Endpoint™ integration in VSphere
10  Resource Management and Monitoring
•  Introduce virtual CPU and memory concepts

•  Describe methods for optimizing CPU and memory usage
•  Configure and manage resource pools
•  Monitor resource usage using vCenter Server performance graphs and alarms
11  High Availability and Fault Tolerance
•  Introduce the new VMware vSphere® High Availability architecture

•  Configure and manage a vSphere HA cluster
•  Introduce VMware vSphere® Fault Tolerance
•  Describe VMware vSphere® Replication
12  Scalability
•  Configure and manage a VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ (DRS) cluster

•  Configure Enhanced vMotion Compatibility
•  Use vSphere HA and DRS together
13  Patch Management
•  Use Update Manager to manage ESXi patching

•  Install Update Manager and the Update Manager plug-in
•  Create patch baselines
•  Scan and remediate hosts
14  Installing VMware Components
•  Introduce ESXi installation

•  Describe boot-from-SAN requirements
•  Introduce vCenter Server deployment options
•  Describe vCenter Server hardware, software, and database requirements
•  Install vCenter Server (Windows-based)