Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tối đa hóa hiệu quả của vSphere. Học viên sẽ có cái nhìn chuyên sâu về sự phát triển liên tục của trung tâm dữ liệu dựa trên đám mây, điện toán đám mây lai, mô hình, gộp mới cấp phép VRAM, thiết lập và quản lý nhiều máy chủ,dịch vụ máy chủ vCenter 5.1 và làm thế nào để tối đa hóa trung tâm dữ liệu hiệu quả trong khi duy trì tuân thủ các chính sách.

Thời lượng khóa học: 05 ngày


Nội dung khóa học:

Mục tiêu khóa học:

ü  Nắm bắt các tính năng mới củaVMware vSphere®5.1

ü  Điều kiệncơ bản và khái niệm liên quan đến ảo hóa

ü  Làm thế nào để cài đặt, cấu hình và hỗ trợ ESXi Server5.1 và vCenter5.1

ü  Làm thế nào để cấu hình mạng ảo bao gồm phân phối vNetwork; vShield Zones và làm thế nào để hỗ trợ VMotion vài SCSIMultipathing

ü  Phương pháp và kỹ thuật P2V, V2V, V2P, và P2P

ü  Thủ tục hợp nhất máy chủ và lý luận

ü  Công cụ để hỗ trợ cơ sở hạ tầng ảo-VMware ®, PlateSpin®, Vizioncore, Veeam, và nhiều hơn nữa
VMotion, Storage VMotion, phân phối điện Mgmt(DPM), Update Manager, điện Mgmt, hợp nhất hướng dẫn, chịu đựng lỗi, Clustering-DRS/ HA, vv.....

ü  Thực tiễn tốt nhất trong phạm vi một môi trường ảo

ü  Làm thế nào để thực hiện sao lưu trong dịch vụ điều khiển môi trường của ESXi và máy ảo VCB và Phục hồi dữ liệu

ü  Làm thế nào để sử dụng giao diện dòng lệnh để hỗ trợ máy chủ ESXi- lệnh ESXi

ü  Cấu hình và tối ưu hóa lưu trữ-FC, iSCSI, NFS, Multipathing, và Cung cấp mỏng

Nội dung chi tiết:

Chapter 1:Course Introduction and Methodology (HOL)

Chapter 2:Virtualization Overview and What's New in vSphere 5.1

Chapter 3:Planning and Installing ESXi 5.1 (VMware vSphere Hypervisor)

Chapter 4:Using Tools to Administer a VMware Environment

Chapter 5:vCenter Server 5.1 and Licensing

Chapter 6:Configuring Networking

Chapter 7:Configuring Storage

Chapter 8:VM Creation and Configuration & Snapshots

Chapter 9:Security and Permissions

Chapter 10:Server and VM Monitoring

Chapter 11:Advanced ESXi and vCenter Management

Chapter 12: Patching and Upgrading vCenter/ESX/ESXi

Chapter 13: Disaster Recovery, Backup and Deployment