Close

Tóm tắt khóa học:

Trong khu vực tư nhân trên thế giới, nhất là ở Anh và Châu Âu, PRINCE2™ (viết tắt của PRojects IN Controlled Environments- tạm dịch là quản lý dự án trong môi trường có kiểm soát) được biết đến và sử dụng rộng rãi như là một phương pháp quản lí dự án ưu việt nhất. Bằng phương pháp giảng dạy tận tâm và hiệu quả, chương trình đào tạo và luyện thi PRINCE2™ (Lí Thuyết và Thực Hành) sẽ trang bị cho học viên nền tảng vững chắc về quản lí dự án, một phương pháp dễ dàng thích nghi với việc quản lý tất cả các loại hình dự án. Khóa học này phù hợp với các nhà quản lí dự án và chương trình đầu tư, giám đốc dự án, cố vấn dự án, chuyên viên tư vấn quản lí dự án, nhân viên hành chính hay giám đốc từ các lĩnh vực khác nhau. Nội dung đào tạo này được biên dịch theo giáo trình chuẩn của tổ chức ILX – Tổ chức duy nhất trên thế giới được APM Group ủy quyền cung cấp dịch vụ đào tạo PRINCE 2.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Nội dung chi tiết:

Ngày thứ nhất

 • Mục đích khóa học
 • Dự án là gì?
 • Tại sao nên sử dụng các phương pháp quản lí dự án?
 • Giới thiệu PRINCE2 - Khái quát
 • Lợi ích của PRINCE2
 • Đề cương thuật ngữ và sản phẩm
 • Khởi tạo dự án và sản phẩm
 • Nghiên cứu về tính cần thiết và tính khả thi
 • Cấu trúc dự án
 • Vai trò và nhiệm vụ
 • Bài tập - Cấu trúc
 • Tóm tắt dự án (SU4)
 • Chuẩn bị bản tóm tắt dự án
 • Quản trị rủi ro
 • Hạn chế rủi ro
 • Hoàn thành quá trình chuẩn bị
 • Chuẩn bị cho kì thi lí thuyết
 • Ví dụ : Kì thi lí thuyết 2, câu hỏi và giải đáp

Ngày thứ hai

 • Khởi tạo dự án (IP) và các sản phẩm
 • Chất lượng (IP1)
 • Bài tập - Lên kế hoạch chất lượng cho dự án
 • Kế hoạch (IP2) và cấp độ kế hoạch
 • Các giai đoạn
 • Lập kế hoạch (PL)
 • Luyện tập – Lập kế hoạch sản phẩm
 • Luyện tập – Lập kế hoạch sản phẩm (tiếp theo)
 • Hoàn thành kế hoạch
 • Thiết lập phương thức quản lí dự án
 • Quản lí hồ sơ và cơ cấu tổ chức
 • Hoàn thành tiến trình khởi động
 • Quản lí giới hạn từng giai đoạn và sản phẩm
 • Luyện tập: Mô tả sản phẩm
 • Hoàn thành tiến trình quản lí giới hạn giai đoạn
 • Chuẩn bị cho kì thi sát hạch
 • Ví dụ: Kì thi lý thuyết 2, câu hỏi và giải đáp

Ngày thứ ba

 • Kiểm tra giai đoạn (CS) và những sản phẩm của nó
 • Điều tiết, tương quan và ngoại lệ
 • Quản lí kết quả dự kiến và sản phẩm
 • Luyện tập – Chấp nhận và Tiến hành "Gói công việc"
 • Luyện tập - Kiểm tra chất lượng
 • Hoàn thành quá trình quản lí hoàn tất sản phẩm
 • Phương pháp điều khiền sự thay đổi
 • Luyện tập: kiểm định những khó khăn của dự án
 • Hoàn thành quá trình quản lí giai đoạn (CS)
 • Ôn tập chỉ đạo tiến trình dữ án (DP) và kiểm định
 • Hoàn tất quá trình dự án (CP) và sản phẩm
 • Kỳ  thi PRINCE2 Lý Thuyết

Ngày thứ tư

 • Giới thiệu
 • Mục đích khóa học
 • Giới thiệu ngắn gọn về PRINCE2
 • Phương pháp thi PRINCE2 thực tế
 • Bắt đầu dự án và kết quả
 • Tổ chức dự án
 • Vai trò và nhiệm vụ
 • Đề thi mẫu: Tổ chức
 • Quản trị rủi ro
 • Đề thi mẫu: Quản trị rủi ro
 • Hoàn thành giai đoạn chuẩn bị
 • Khởi tạo dự án và sản phẩm
 • Dự án và kế hoạch chất lượng từng giai đoạn
 • Kế hoạch dựa trên sản phẩm
 • Qui trình lập kế hoạch
 • Đề thi mẫu: Kế hoạch dựa trên sản phẩm
 • Kiểm định dự án
 • Quản trị bằng tương quan và ngoại lệ
 • Quản lí hồ sơ và cơ cấu tổ chức
 • Quản trị giới hạn của giai đoạn và sản phẩm

Ngày thứ năm

 • Kiểm định giai đoạn (CS) và sản phẩm
 • Quản lí thành phẩm và các sản phẩm của chúng
 • Kiểm định chất lượng
 • Kiểm định biến đổi và vấn đề của dự án
 • Tình huống đặc biệt và Báo cáo cấp trên những vấn đề khó khăn của dự án
 • Đề thi mẫu: Quản lí biến đổi