Close

Tóm tắt khóa học:

Nội dung khóa học cung cấp kiến thức nâng cao về an ninh và các dịch vụ kết nối mạng, mang đến cho học viên kinh nghiệm chuyên sâu và phức tạp hơn thông qua những bài tập thực hành với công nghệ cao cấp hơn.

Thời lượng khóa học: 2 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Nội dung khóa học cung cấp kiến thức nâng cao về an ninh và các dịch vụ kết nối mạng, mang đến cho học viên kinh nghiệm chuyên sâu và phức tạp hơn thông qua những bài tập thực hành với công nghệ cao cấp hơn.Khóa học Security5 cũng có lợi đối với những người sử dụng đầu cuối, cho những thứ như hệ thống thanh toán và dịch vụ trực tuyến. Người sử dụng đầu cuối sẽ được tiếp xúc với khái niệm như đảm bảo thông tin tài chính quan trọng, cung cấp và duy trì tài nguyên máy tính hàng đầu, và sự riêng tư bảo tồn. Mục đích của khóa học Security5 là để trao quyền cho những người làm việc với các thông tin và kiến thức, các nguồn lực cần thiết để có một mạng lưới hiệu quả, an toàn máy tính, và kiểm soát / môi trường máy tính của mình.

Thời lượng: 02 ngày

Nội dung chi tiết:

Module 01: Foundations of Security

Module 02: Basic Security Procedures

Module 03: Desktop Security

Module 04: Administering Windows Securely

Module 05: Recognizing Security Threats and attacks

Module 06: Secure Internet Access

Module 07: Working on the Internet

Module 08: Incident Response