Close

Agribank chọn QNET là đối tác đào tạo Tối Ưu Hoá Hạ Tầng Ảo Hoá VMware Vsphere


22/10/2023
Khoá học "Tối Ưu Hoá Hạ Tầng Ảo Hoá VMware Vsphere" là chương trình đào tạo cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để tối ưu hóa và mở rộng môi trường ảo hóa sử dụng nền tảng VMware vSphere phiên bản cập nhật nhất của VMware.

Sau khoá học, học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng:

  • Cấu hình và Quản lý Mạng và Lưu trữ: Bạn sẽ nắm vững kỹ năng để cấu hình và quản lý mạng và lưu trữ vSphere cho các môi trường doanh nghiệp lớn và phức tạp.
  • Quản lý Chứng chỉ bằng vSphere Client: Học cách sử dụng VMware vSphere® Client™ để quản lý chứng chỉ, đảm bảo môi trường giao tiếp an toàn và đáng tin cậy.
  • Tích hợp Thống nhất Danh tính và Nguồn Danh tính Bên ngoài: Khám phá các kỹ thuật tích hợp Thống nhất Danh tính để cấu hình VMware vCenter Server® sử dụng nguồn danh tính bên ngoài, nâng cao cơ chế xác thực.
  • Bảo mật Hạ tầng cho Máy ảo Mã hóa bằng VMware vSphere® Trust Authority™: Hiểu và áp dụng VMware vSphere® Trust Authority™ để tăng cường bảo mật của hạ tầng, đặc biệt đối với các máy ảo được mã hóa.
  • Tuân thủ Quy định bằng Host Profiles: Nắm vững việc sử dụng các hồ sơ máy chủ để đảm bảo tuân thủ của máy chủ VMware ESXi™, tối ưu hóa quản lý cấu hình.
  • Quản lý Thư viện Nội dung: Tạo và quản lý thư viện nội dung để triển khai máy ảo một cách hiệu quả, đảm bảo tính nhất quán và khả năng mở rộng.
  • Quản lý Tài nguyên qua Nhóm Tài nguyên: Học cách quản lý sử dụng tài nguyên của máy ảo thông qua các nhóm tài nguyên, tối ưu hóa phân bổ tài nguyên và hiệu suất.
  • Giám sát và Phân tích Hiệu suất: Thu thập kỹ năng theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất quan trọng cho tài nguyên tính toán, lưu trữ và mạng của các máy chủ ESXi, giúp quản lý proactive.
  • Chiến lược Tối ưu hóa: Khám phá các chiến lược để tối ưu hiệu suất trong môi trường vSphere, bao gồm cả vCenter Server, đảm bảo hoạt động trôi chảy và hiệu quả.

 

Leave your comment