Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / IT MANAGEMENT

IT MANAGEMENT
1 CMMI v1.3 - Capability Maturity Model Integration Khóa đào tạo “Giới thiệu về CMMI-Dev v1.3” giới thiệu mô hình CMMI và các khái niệm cơ bản của ... Chi tiết
2 Đánh giá rủi ro Công nghệ thông tin Khóa học cung cấp các kiến thức chuyên sâu về thực hiện đánh giá rủi ro về Công nghệ thông ... Chi tiết
3 Fast Track IT Project Management (PMI) Khoá học này cung cấp những nội dung và các nguyên lý dựa trên mô hình thực tiễn có thể ... Chi tiết
4 IT Helpdesk Skills * Làm thế nào để đánh giá nhu cầu kinh doanh của khách hàng và đáp ứng những mong đợi ... Chi tiết
5 ITIL Foundation v.3 - IT Infrastructure Library Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về Thư Viện Cơ Sở Hạ Tầng IT (IT Infrastructure ... Chi tiết
6 Kỹ năng quản trị CNTT - ICT Management skills Công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, ứng dụng ... Chi tiết
7 Lãnh đạo Công nghệ thông tin – CIO Khóa học được thực hiện thông qua một quá trình học theo định hướng kinh nghiệm thực hành, tức là ... Chi tiết
8 Lãnh đạo dự án CNTT Quản lý dự án CNTT yêu cầu nhiều kỹ năng và kiến thức, để đưa dự án đạt được mục ... Chi tiết
9 Phát triển và thực hành chính sách/quy trình ISMS theo chuẩn ISO 27001/ISO 27002 • Khóa học 5 ngày mang tính thực tiễn và tương tác hướng dẫn bạn một loạt các bài tập cung ... Chi tiết
10 Quản lý dự án Hệ thống thông tin (Project Management for Information System) Quản lý dự án CNTT yêu cầu nhiều kỹ năng và kiến thức, để đưa dự án đạt được mục ... Chi tiết
11 Quản lý hợp đồng CNTT–TT Điểm nổi bật nhất của quản lí hợp đồng, không phải là vấn đề quản lí văn bản giấy tờ ... Chi tiết
12 Tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp ( Business Process Resign): Khóa học cung cấp cái nhìn tổng quan về lí do cấp thiết trong việc tái cơ cấu quy trình ... Chi tiết
13 Togaf Enterprise Architecture V9.1 Chi tiết