Close
COURSE LIST / IT MANAGEMENT

CMMI v1.3 - Capability Maturity Model Integration

Course Summary:

Khóa đào tạo “Giới thiệu về CMMI-Dev v1.3” giới thiệu mô hình CMMI và các khái niệm cơ bản của nó. Mỗi yêu cầu của mô hình CMMI sẽ được thảo luận chi tiết để người tham gia có thể hiểu được mô hình và giải thích từng thực hành để áp dụng trong tổ chức của họ. Khóa học này không chỉ giúp bạn hiểu hơn các mô hình, các khái niệm và thực hiện chúng trong tổ chức, mà còn giúp bạn hiểu khái quát về CMMI-SVC và CMMI-ACQ. Các ví dụ thực tế hơn cũng sẽ được thảo luận để hiểu trọn vẹn từng thực hành.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Ngày 1

 • Giới thiệu
 • Các khái niệm về Cải Tiến Quy Trình và CMMI
 • Khái quát các thành phần trong mô hình CMMI
 • Đại diện và thể chế mô hình
 • Phát triển sản phẩm 1

Ngày 2

 • Quản lý dự án
 • Hỗ trợ dự án và tổ chức
 • Phát triển sản phẩm 2
 • Cơ sở hạ tầng cho việc cải tiến

Ngày 3

 • Quản lý định lượng
 • Hỗ trợ các môi trường phức tạp
 • Liên kết tất cả đối tượng
 • Những bước tiếp theo
 • Tóm tắt

Ngày 4

 • Khái quát về CMMI-SVC
 • Xác định, xây dựng và cung cấp dịch vụ
 • Giám sát và kiểm soát dịch vụ và sản phẩm

Ngày 5

 • Khái quát về CMMI-ACQ
 • Các nhóm quy trình thu nhận và những thực hành cụ thể độc đáo
 • Những bước tiếp theo
 • Tóm tắt