Close
COURSE LIST / IT MANAGEMENT

ITIL Foundation v.3 - IT Infrastructure Library

Course Summary:

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về Thư Viện Cơ Sở Hạ Tầng IT (IT Infrastructure Library - ITIL), Quản Lý Dịch Vụ IT (IT Service Management - ITSM), và các quy trình chính - một phần trong toàn bộ cấu trúc của “ITIL Best Practices”. Khóa đào tạo ITIL – Quản Lý Cơ Bản là một sự kết hợp đầy đủ giữa lý thuyết áp dụng ITSM và các ví dụ mô phỏng tình huống thật, giúp học viên dễ dàng tiếp cận các quy trình ITIL, từ đó nâng cao khả năng áp dụng vào thực tế công việc.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Nội dung chính của khóa học bao gồm:

 • Hiểu được các nguyên tắc chính và thuật ngữ dùng trong ITIL v3.
 • Hiểu được tại sao ITIL ngày càng trở nên quan trọng trong quản lý IT.
 • Mô tả các quy trình quản lý dịch vụ IT chính yếu, vai trò và trách nhiệm của người quản lý dịch vụ.
 • Giải thích các lợi ích chính yếu của quản lý dịch vụ IT trên cơ sở tiếp cận IT theo hướng dịch vụ.
 • Mô tả các vấn đề thực tế và chi phí liên quan triển khai dịch vụ IT.
 • Chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi căn bản về quản lý dịch vụ ITIL v3.

Kết quả đạt được sau khoá học:

 • Xác định và đánh giá đúng các quy trình ITIL khác nhau liên quan đến Quản Lý Dịch Vụ ITIL.
 • Nhận định các lợi ích chính của quy trình và áp dụng chúng vào mô hình dịch vụ IT tại Doanh nghiệp.
 • Nắm rõ mối tương quan mật thiết giữa hoạt động của IT và toàn bộ công việc kinh doanh.
 • Tìm hiểu các khái niệm về Quản Lý Dịch Vụ IT (ITSM) thông qua các mô phỏng sinh động và đầy tính tương tác cùng với các tình huống thực tế, giúp cho học viên dễ dàng áp dụng.

Chứng chỉ hoàn thành khóa học:

Kết thúc khóa học,những học viên đạt đủ số giừo đi học và có bài kiểm tra đạt sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của tổ chức KDi Asia được công nhận trên toàn cầu.

Bài học chi tiết:

 • Chapter 01 - Introduction to ITSM
 • Chapter 02 - Introduction to ITIL Version 3
 • Chapter 03 - Service Strategy
 • Chapter 04 - Service Design
 • Chapter 05 - Service Transition
 • Chapter 06 - Service Operation
 • Chapter 07 - Continual Service Improvement