Close
COURSE LIST / IT MANAGEMENT

ICT Contract Management

Course Summary:

Điểm nổi bật nhất của quản lí hợp đồng, không phải là vấn đề quản lí văn bản giấy tờ hợp đồng, mà là quản lí các nhà cung cấp và các nhà thầu phụ để đảm bảo hoàn thành dự án của tổ chức hay công ti. Đây là một chuyển hướng rất quan trọng từ chỗ chỉ là quản lí việc mua sắm chuyển sang quản lí các tổ chức và con người tri thức bên ngoài doanh nghiệp hay cơ quan để có thể hoàn thành nhiệm vụ của dự án. Do đó công việc của những người quản lí hợp đồng nay trở thành người tổ chức môi trường cộng tác tri thức và theo dõi các hoạt động tri thức của những chuyên gia bên ngoài tổ chức

Course Duration: 2.5 days


Course Content:

Đối tượng học viên:

Chuyên viên CNTT, Cán bộ các phòng tài chính, thẩm định, kế hoạch, …bất kỳ ai quan tâm, muốn trang bị kiến thức bài bản trong quản lý hợp đồng CNTT – TT 

Mục tiêu:

Kết thúc môn học, học viên có thể:

-          Nhận diện các yếu tố của một hợp đồng bao gồm các thuật ngữ then chốt sử dụng trong hợp đồng

-          Phân biệt và áp dụng các phương pháp tìm nguồn cung ứng khác nhau đối với việc mua sắm trong chính phủ

-          Xác định các điều khoản then chốt, điều khoản hợp đồng và các quy định hợp đồng

-          Nhận diện tổ thực hiện hợp đồng và ma trận trách nhiệm liên kết

-          Thiết lập chế độ báo cáo hợp đồng và dự án, kiểm soát chất lượng/ đo lường hiệu năng và thủ tục đánh giá

Các bài học chính:

Bài 1: Tổng quan cơ bản về làm hợp đồng

Bài 2: Kiểu và cấu phần của tài liệu hợp đồng

Bài 3: Mua sắm và quy trình quản lý hợp đồng

Bài 4: Lập kế hoạch quản lý hợp đồng

Bài 5: Kiểm soát trao đổi hợp đồng