Close
COURSE LIST / IT MANAGEMENT

Lãnh đạo Công nghệ thông tin – CIO

Course Summary:

Khóa học được thực hiện thông qua một quá trình học theo định hướng kinh nghiệm thực hành, tức là người tham gia tìm hiểu và đồng hóa các khái niệm và nội dung thông qua tương tác chủ động với các giáo viên hướng dẫn và với học viên khác, thông qua chia sẻ cởi mở kiến thức và kinh nghiệm, và qua bài tập thực hành tại chỗ, nghiên cứu trường hợp và thảo luận nhóm. Học viên được khuyến khích để phản ảnh những bài học học được vào trong bối cảnh môi trường và kinh nghiệm của họ, để khám phá những kiến giải và giác ngộ mới.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Đối tượng tham gia khóa học:

Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho các cán bộ khối hành chính công, cán bộ CNTT và những lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp, những người có thể có hoặc không nghiêng về vai trò kỹ thuật của CNTT. Bất kỳ ai đang hoặc sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch hoặc thực thi CNTT trong tổ chức của mình có thể nhận được thêm nhận thức và đánh giá về vai trò chiến lược của CIO trong tổ chức. Ngoài ra, học viên được trang bị những kiến thức phổ biến về các phương tiện giúp việc cộng tác và truyền đạt được tốt hơn trong giải quyết các thách thức liên quan đến CNTT trong tổ chức.

Mục tiêu khóa học:

CNTT cấp cho chúng ta một phương tiện giúp đem lại giá trị gia tăng cho các bên liên quan. Mục tiêu của khóa học này là giúp học viên đánh giá và hiểu được mối quan hệ nội tại giữa CNTT và tổ chức, và cách mà CNTT tạo tác động chiến lược lên tổ chức.

Trong khóa học này, học viên sẽ được học về:

  • Xác định khuôn khổ và phương pháp tiếp cận để quản lý các tổ chức dựa trên nền tảng CNTT – TT.
  • Hiểu được vai trò và thách thức của một CIO trong khu vực hành chính công.
  • Xây dựng kế hoạch chiến lược công nghệ thông tin có hiệu quả cho các dự án Chính phủ điện tử, và vai trò của kiến trúc công nghệ thông tin.
  • Tiến hành đánh giá dịch vụ thông qua ứng dụng Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệp(BPR)
  • Ngân sách và kế hoạch để thực hiện các dự án Chính phủ điện tử
  • Hiểu biết về các phương pháp tiếp cận để quản lý con người-và quản lý sự thay đổi.

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết!