Close

Cập nhật Tính năng mới High availablity của Oracle DB 12C


20/08/2018
Khóa học giới thiệu các tính năng mới của Oracle Database 12c High Availability có trong Oracle Grid Infrastructure. Bao gồm Clusterware, Quản lý lưu trữ tự động [ASM] và Cloud FS), Oracle Real Application Clusters (RAC), Oracle Data Guard và Oracle Global Data Services.Khóa học đồng thời sẽ giới thiệu về Dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle Exadata.

Trong 40 giờ học, các học viên đến từ ngành ngân hàng đã được trang bị kiến thức để đặt được các kỹ năng sau:

  1. Tìm hiểu cách thực hiện các tác vụ quản trị cần thiết cho từng tính năng mới.
  2. Tìm hiểu cách thực hiện các tác vụ cài đặt và cấu hình cần thiết cho từng tính năng mới.
  3. Mô tả Dịch vụ dữ liệu toàn cầu của Oracle (GDS). Mô tả cơ sở dữ liệu Oracle 12c Release 1
  4. Tính sẵn sàng cao tính năng mới có trong Oracle Grid Infrastructure Hiểu rõ về Dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle Exadata
Leave your comment