Close
Lớp học đang tiến hành | Lịch khai giảng

Lớp học: Xây dựng và Quản trị vận hành Trung tâm dữ liệu

Tóm tắt lớp học:

Trung tâm dữ liệu được coi là căn nhà lưu trữ của công nghệ thông tin. Dù với tư cách một người tiêu dùng hay trong công việc thì trung tâm dữ liệu cũng là nền tảng cho mọi công nghệ mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Trong những năm qua, các trung tâm dữ liệu đã phát triển nhanh chóng để đáp ứng với kỳ vọng ngày càng cao của người sử dụng. Quản lý trung tâm dữ liệu thời hiện đại đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ cần nhạy bén trước các cơ hội kinh doanh mới, mà còn phải luôn kiểm soát được chi phí của các cơ sở hạ tầng hiện tại.

Thời lượng: 64 giờ


Ngày bắt đầu: 03/08/2015 - Ngày kết thúc: 29/05/2015


Địa điểm: Lab 2


Ghi chú: