Close
Lớp học đang tiến hành | Lịch khai giảng

Lớp học: Oracle DBA 11g: Security Release 2

Tóm tắt lớp học:

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các tính năng cơ sở dữ liệu Oracle để đáp ứng các yêu cầu an ninh, bảo mật trong tổ chức của mình. Môi trường pháp lý hiện hành của Sarbanes-Oxley Act, HIPAA, luật Bảo vệ dữ liệu và những yêu cầu khác đòi hỏi bảo mật tốt hơn ở cấp cơ sở dữ liệu.

Thời lượng: 40 giờ


Ngày bắt đầu: 10/08/2015 - Ngày kết thúc: 14/08/2015


Địa điểm: Qnet Hà Nội


Ghi chú: