Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Oracle DBA 11g: Security Release 2

Class Summary:

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các tính năng cơ sở dữ liệu Oracle để đáp ứng các yêu cầu an ninh, bảo mật trong tổ chức của mình. Môi trường pháp lý hiện hành của Sarbanes-Oxley Act, HIPAA, luật Bảo vệ dữ liệu và những yêu cầu khác đòi hỏi bảo mật tốt hơn ở cấp cơ sở dữ liệu.

Duration: 40 giờ


Start Date: 8/10/2015 - End Date: 8/14/2015


Venue: Qnet Hà Nội


Remark: