Close
Lớp học đang tiến hành | Lịch khai giảng

Lớp học: Oracle DBA 11g: Data Guard Administration

Tóm tắt lớp học:

Khóa học tìm hiểu làm thế nào để sử dụng Oracle Data Guard để giúp bảo vệ cơ sở dữ liệu Oracle chống lại sự ngưng hoạt động theo kế hoạch và không có kế hoạch. Khám phá cách bảo vệ cơ sở dữ liệu dự phòng có thể được sử dụng để hỗ trợ các chức năng hoạt động như báo cáo, truy vấn và thử nghiệm, trong khi ở một vai trò chờ.

Thời lượng: 40 giờ


Ngày bắt đầu: 10/08/2015 - Ngày kết thúc: 14/08/2015


Địa điểm: Qnet Hà Nội


Ghi chú: