Close
Lớp học đang tiến hành | Lịch khai giảng

Lớp học: Oracle WebLogic Server 12c: Administration II

Tóm tắt lớp học:

This Oracle WebLogic Server 12c: Administration II is a continuation of the Oracle WebLogic Server 12c: Administration I course. It trains you how to perform important WebLogic Server administrative tasks, employing best practices that allow you to make the most of your WebLogic applications.

Thời lượng: 5 ngày


Ngày bắt đầu: 04/01/2016 - Ngày kết thúc: 08/01/2016


Địa điểm: Qnet_Hanoi


Ghi chú: