Close

Course Summary:

IBM Rational cung cấp một tập hợp phong phú các khả năng cung cấp như một phần của một loạt các hợp tác và tích hợp các sản phẩm. Phần mềm Rational được hỗ trợ bởi công nghệ Jazz và được hỗ trợ bởi các quá trình chứng minh thực hành tốt nhất của IBM và các đối tác. Các công cụ tích hợp của IBm Rational cho phép doanh nghiệp/tổ chức hoạt động hiệu quả hơn để cung cấp những sản phẩm sáng tạo và dịch vụ phân biệt hoạt động kinh doanh cụ thể hơn.

Course Duration: Theo bảng danh sách khoá học


Course Content:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1.

Fundamentals of IBM Rational System Architect, V11.4

2

IBM

2.

DoDAF 2.0 Modeling with IBM Rational System Architect V.11.4

3

IBM

3.

Developing DoDAF ABM Work Products with IBM Rational System Architect, V11.3

3

IBM

4.

Using IBM Rational Focal Point V6.5.2

2

IBM

5.

Using IBM Rational Focal Point V6.5.2 - Advanced features

2

IBM

6.

Configuring IBM Rational Focal Point V6.5.2

2

IBM

7.

IBM Rational DOORS Practitioner, V9.3

1

IBM

8.

IBM Rational DOORS Practitioner, V9.4

1

IBM

9.

Customizing DOORS Using DXL V9.3

2

IBM

10.  

IBM Rational DOORS Information Architect, V9.3

1

IBM

11.  

IBM Rational DOORS IT Manager, V9.3

1

IBM

12.  

Principles of Requirements Management Foundation, V9.2

1

IBM

13.  

Princples of RM Practitioner

1

IBM

14.  

IBM Rational DOORS Foundation, V9.3

1

IBM

15.  

IBM Rational DOORS Foundation, V9.4

1

IBM

16.  

Essentials of IBM Rational DOORS Next Generation, v4.0.1

2

IBM

17.  

Requirements Writing Techniques

1

IBM

18.  

Introduction to IBM Rational Rhapsody

1

IBM

19.  

Reporting with IBM Cognos BI V