Close

Course Summary:

IBM Rational cung cấp một tập hợp phong phú các khả năng cung cấp như một phần của một loạt các hợp tác và tích hợp các sản phẩm. Phần mềm Rational được hỗ trợ bởi công nghệ Jazz và được hỗ trợ bởi các quá trình chứng minh thực hành tốt nhất của IBM và các đối tác. Các công cụ tích hợp của IBm Rational cho phép doanh nghiệp/tổ chức hoạt động hiệu quả hơn để cung cấp những sản phẩm sáng tạo và dịch vụ phân biệt hoạt động kinh doanh cụ thể hơn.

Course