Close

Course Summary:

AIX (Advanced Interactive eXecutive) là một loạt các hệ thống Unix độc quyền phát triển và bán ra của IBM cho một số các nền tảng máy tính.

Course Duration: Theo bảng danh sách khoá học


Course Content:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1.

Korn and Bash Shell Programming

5

IBM

2.

POWER7 and AIX 7 - What's New

2

IBM

3.

Power Systems and AIX Differences Workshop

3

IBM

4.

AIX Basics

4

IBM

5.

Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning

3

IBM

6.

Power Systems for AIX II: AIX Implementation and Administration

5

IBM

7.

AIX Jumpstart for UNIX Professionals

5

IBM

8.

Power Systems for AIX III: Advanced Administration and Problem Determination

5

IBM

9.

AIX Workload Partitions: Configuration and Management

4

IBM

10.  

TCPIP for AIX Administrators

4

IBM

11.  

AIX Network Installation Manager (NIM) I: Concepts and Configuration

2

IBM

12.  

Power Systems for AIX - Virtualization I: Implementing Virtualization

5

IBM

13.  

Power Systems for AIX - Virtualization II: Advanced PowerVM and Performance

4,5

IBM

14.  

Power Systems for AIX III: Virtualization - Implementing Shared Storage Pools

3

IBM

15.  

Implementing PowerVM Live Partition Mobility

3

IBM

16.  

PowerHA SystemMirror 6.1 Planning, Implementation and Administration

5

IBM

17.  

PowerHA SystemMirror 6.1 Migration, Extended Configuration and PD

5

IBM

18.  

PowerHA SystemMirror for AIX III: Virtualization and Mobility

3

IBM

19.  

PowerHA/XD: Extended Distance and Disaster Recovery

3

IBM

20.  

AIX SAN Management I: Administration

2

IBM

21.  

Power Systems for AIX IV: Performance Management

5

IBM

22.  

Advanced Tools for AIX Performance Analysis

4

IBM

23.  

Implementing AIX Security Features

5

IBM

24.  

PowerHA SystemMirror 7 Planning, Implementation, Customization and Basic Admin

5

IBM

25.  

PowerHA 7 Additional Configurations

5

IBM

26.  

PowerHA SystemMirror 7 Migration

2

IBM

27.  

PowerHA SystemMirror 7 Problem Determination

3

IBM

28.  

PowerHA SystemMirror 7.1 Planning and Implementation

3

IBM

29.  

PowerHA SystemMirror 7.1: Customization and Basic Administration

2

IBM

30.  

UNIX / AIX User Essentials

2

IBM

31.  

UNIX / AIX Additional User Skills

2

IBM

32.  

IBM Workload Partitions (WPAR) Manager for AIX

2

IBM

33.  

GPFS Performance Tuning on AIX

2

IBM

34.  

PERL Programming for Open Systems

4

IBM

Nội dung chi tiết:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được cung cấp nội dung chi tiết!