Close

Course Summary:

Ngày nay, với sự phát triển của các tổ chức, vai trò của Đánh giá/Kiểm toán nội bộ ngày càng được đề cao và không thể thiếu đối với sự phát triển của bất kỳ tập đoàn nào. Đánh giá/Kiểm toán nội bộ không chỉ hiểu nghĩa hẹp là đánh giá về tài chính mà quan điểm trên thế giới đã mở rộng là đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý. Đánh giá/Kiểm toán nội bộ cần được trang bị đầy đủ kiến thức về hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đủ khả năng đánh giá, phát hiện rủi ro, đề xuất kiểm soát, đề nghị cải tiến hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức.

Course Duration: 30 ngày (8h/ngày)


Course Content:

Tổng quan khoá học:

Chương trình Kiểm Toán Nội Bộ (CIAP® - Certified Internal Auditing Professionals) của FMIT® được thiết kế dựa trên mô hình kiểm soát 3 lớp và các tiêu chuẩn quản trị được công nhận rộng rãi trên thế giới. Lớp thứ 1 có sự tham gia kiểm soát của quản lý các phòng ban trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, dịch vụ. Lớp thứ 2 là sự hỗ trợ chính sách, phương pháp từ các phòng tài chính, an ninh, chất lượng, rủi ro, tuân thủ. Lớp thứ 3 là sự tham gia đánh giá độc lập khách quan toàn hệ thống của đội ngũ Kiểm Toán Nội Bộ. Đánh giá/ Kiểm toán nội bộ cần am hiểu cơ bản về lớp thứ 1, hiểu rõ về lớp thứ 2, và có kỹ năng để thực hiện công việc trong lớp thứ 3.

Chương trình CIAP® được Qnet xây dựng dành cho Đánh giá/ Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp muốn trang bị kiến thức chuẩn quốc tế, nắm bắt xu thế phát triển của nền kinh tế trên cơ sở tư duy quản lý hiện đại và trang bị những kỹ năng cần thiết nhằm đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý và nâng cao năng lực quản lý của mình đưa doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Để trở thành một Đánh giá/Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp, người học cần được trang bị các kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý bao gồm: tài chính, nhân sự, chất lượng, balanced scorecard, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, đánh giá nội bộ, kế toán, hệ thống thông tin, và phương pháp thiết kế, thực hiện, cải tiến việc đánh giá/kiểm toán nội bộ.

Nội dung chi tiết:

  • Sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng Strategy Maps & Balanced Scorecard®
  • Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®
  • Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO®
  • Quản trị tài chính
  • Quản trị chuỗi cung ứng chuẩn APICS
  • Cải tiến quy trình (Process Excellence): Six Sigma, Lean Manufacturing, & change management
  • Kế toán
  • Đánh giá/Kiểm toán nội bộ chuẩn ISO19011 và chuẩn quốc tế IIA