Close

Tóm tắt khóa học:

Đối với doanh nghiệp, một khi đã vươn ra biển lớn kinh doanh và thực sự hội nhập thế giới, không thể quản trị bằng kinh nghiệm đơn thuần của thuở điều khiển ”thuyền thúng”. Chương trình Giám đốc điều hành - CEO Master® được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp giải được bài toán quản trị này.

Thời lượng khóa học: 30 ngày (8h/ngày)


Nội dung khóa học:

Tổng quan khoá học:

Đây là chương trình được xây dựng từ nền tảng các môn học trong chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế của Qnet được công nhận và chuẩn hóa trên toàn cầu. Theo đó, các môn học trong Giám đốc điều hành - CEO Master® là sự tổng hợp các chuẩn mực quốc tế hiện tại đang đào tạo tại Qnet, bao gồm: Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI; Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn COSO; Quản trị chuỗi cung ứng chuẩn APICS; và nhiều tiêu chuẩn quản trị khác cần thiết để xây dựng một hệ thống quản lý có khả năng cạnh tranh toàn cầu..

Nội dung chi tiết:

  • Lãnh đạo - Leadership insights
  • Sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng Strategy Maps & Balanced Scorecard
  • Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI
  • Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO®
  • Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo
  • Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo
  • Quản trị chuỗi cung ứng chuẩn APICS
  • Cải tiến quy trình (Process Excellence): Six Sigma, Lean Manufacturing, & change management
  • Kế toán dành cho lãnh đạo
  • Quản trị thương hiệu & marketing cấp lãnh đạo