Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / EC COUNCIL

Phục hồi thảm hoạ và duy trì kinh doanh liên tục (Disaster Recovery and Business Continuity)

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên những phương pháp để nhận dạng các lỗ hổng, các điểm yếu trong hệ thống và đưa ra các biện pháp thích hợp để phòng chống nhằm giảm nhẹ những rủi ro về bảo mật cho một tổ chức.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên những phương pháp để nhận dạng các lỗ hổng, các điểm yếu trong hệ thống và đưa ra các biện pháp thích hợp để phòng chống nhằm giảm nhẹ những rủi ro về bảo mật cho một tổ chức. Khóa học cũng cung cấp các kỹ năng mạng một cách chuyên nghiệp, cơ bản về  khôi phục sau thảm họa.  Nội dung bao gồm chuẩn bị kế hoạch khôi phục sau thảm họa; đánh giá rủi ro; phát triển các thủ tục và các chính sách; hiểu rõ vị trí và mối quan hệ của các thành viên trong tổ chức; triển khai thực hiện kế hoạch và khôi phục sau thảm họa. Khóa học đưa ra một cách tiếp cận toàn diện để phát triển kế hoạch khôi phục sau thảm họa. Học viên sẽ học cách thiết lập một hệ thống mạng an toàn bằng cách thiết lập những chính sách và thủ tục cũng như làm thế nào để có thể khôi phục hệ thống mạng trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Đối tượng tham dự

Học viên là những người có chức năng quản trị hệ thống mạng máy tính, quản trị máy chủ chuyên nghiệp, quản trị firewall, phát triển ứng dụng và các kỹ sư bảo mật.

Chứng chỉ

Cuối kỳ học viên sẽ làm bài thi CCQT online tại QNET để nhận được chứng chỉ của EC-Council về “chuyên ngành thảm họa và phục hồi” (Disaster Recovery Professional) của EC-Council. Chứng chỉ có giá trị toàn cầu.

Nội dung khóa học

Module 01: Introduction to Disaster Recovery and Business Continuity

Module 02: Nature and Causes of Disasters

Module 03: Emergency Management

Module 04: Laws and Acts

Module 05: Business Continuty Management

Module 06: Disaster Recovery Planning Process

Module 07: Risk Management

Module 08: Facility Protection

Module 09: Data Recovery

Module 10: System Recovery

Module 11: Backup and Recovery

Module 12: Centralized and Decentralized System Recovery

Module 13: Windows Data Recovery Tools

Module 14: Linux, Mac and Novell Netware Data Recovery Tools

Module 15: Incident Response

Module 16: Role of Public Services in Disaster

Module 17: Organizations Providing Services during Disasters

Module 18: Organizations Providing Disaster Recovery Solutions

Module 19: Case Studies