Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Quản lý dự án nâng cao APM theo chuẩn PMI (Quản lý rủi ro nâng cao và kiểm soát dự án)

Tóm tắt khóa học:

Quản lý dự án nâng cao - APM® là môn học tiếp theo trong chuỗi chương trình đào tạo quản lý dự án tổ chức tại QNET.Khóa học nâng cao sẽ tập trung vào mức độ ứng dụng trong tình huống cụ thể và sáng tạo, giải quyết vấn đề.

Thời lượng khóa học: 80 giờ


Nội dung khóa học:

Nội dung khóa học APM® gồm 3 phần chính:

Phần 1: thực hành thực tế đầy đủ các quy trình, công cụ, phương pháp quản lý dự án theo chuẩn PMBOK 5th; sử dụng phần mềm quản lý dự án MS. Project 2010, WBSPro; triển khai các biểu mẫu trong quản lý dự án theo chuẩn PMI. Kết quả phần 1 là bộ tài liệu quản lý dự án cho tình huống dự án cụ thể được áp dụng triển khai theo chuẩn quản lý dự án PMI.

Phần 2: kỹ thuật quản trị rủi ro nâng cao, bao gồm cơ sở lý thuyết quan trọng cho quản trị rủi ro, thực hành các công cụ nhận diện, đánh giá, xử lý rủi ro và sử dụng các biểu mẫu để thực hiện quản trị rủi ro trong dự án. Phần này được thiết kế làm nền tảng cho chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế quản trị rủi ro dự án PMI – RMP® của PMI. Kết quả phần 2 là kiến thức chuyên sâu về rủi ro, danh mục rủi ro, và kết quả đánh giá rủi ro trên dự án cụ thể.

Phần 3: bao gồm các kỹ thuật giúp kiểm soát dự án, vận dụng các công cụ trong kiểm soát nhằm giảm rủi ro cho dự án, xây dựng danh mục kiểm soát, đánh giá hiệu quả kiểm soát, lựa chọn kiểm soát. Kết quả của phần 3 bao gồm danh mục các loại kiểm soát trong dự án và điều chỉnh kế hoạch dự án theo danh mục rủi ro và kiểm soát đã thực hiện, hoàn chỉnh tài liệu quản lý dự án.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CAO

  • Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án và thực hành dự án thực tế theo tình huống của công ty học viên
  • Sử dụng kỹ thuật và công cụ trong chương trình để phát hiện ra những yếu điểm của hệ thống quản lý hiện tại và có giải pháp cải tiến;
  • Thực hành trên MS Project, phần mềm quản lý dự án, và các biểu mẫu theo tiêu chuẩn PMI
  • Thực hành các công cụ nhận diện và đánh giá rủi ro
  • Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro dự án trong tổ chức
  • Xây dựng các biện pháp kiểm soát trong dự án
  • Các nhà quản lý am hiểu các công cụ, quy trình, kỹ thuật để quản lý rủi ro, giúp chủ động quản lý được các rủi ro dự án hơn là việc xử lý thụ động, tích hợp được các quy trình quản trị rủi ro vào trong dự án và trong hệ thống quản trị chung của tổ chức và xây dựng được hệ thống quản trị rủi ro trong tổ chức theo chuẩn mực quốc tế.

NỘI DUNG CHI TIẾT KHOÁ HỌC:

[ gửi yêu cầu về contact@qnet.edu.vn để được cung cấp]
.