Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / IBM

OL19G - IBM i System Administration

Course Summary:

Đây là một khóa học trung cấp dành cho IBM i quản trị hệ thống, quản lý xử lý dữ liệu và các cá nhân khác, những người thực hiện và quản lý bảo mật, sao lưu và phục hồi, phần mềm hệ thống và xác định vấn đề. Khóa học này không được khuyến cáo cho người vận hành hệ thống. t

Course Duration: 40 giờ (5 ngày)


Course Content:

Tìm hiểu làm thế nào để lập kế hoạch cho, thực hiện và quản lý các hoạt động đang diễn ra của một IBM i. Nhấn mạnh về an ninh, hệ thống sẵn có, sao lưu và phục hồi, quản lý phần mềm hệ thống, và xác định vấn đề. Ngoài ra, có một giới thiệu về kiến trúc và thuật ngữ của IBM i