Close

Tóm tắt khóa học:


Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khoá học:

Khóa học này giới thiệu các kiến trúc Oracle GoldenGate cũng như tính năng sản phẩm khác nhau, tham gia tìm hiểu để cài đặt Oracle GoldenGate và chuẩn bị môi trường nguồn và đích. Khóa học dạy cách sử dụng giao diện dòng lệnh Oracle GoldenGate ( GGSCI ) hiệu quả, cấu hình thay đổi Capture ( Extract), thay đổi giao hàng(Replicat), và tải ban đầu, tìm hiểu để trích xuất những con đường mòn và các tập tin bằng cách sử dụng dữ liệu bơm, tạo ra các tập tin tham số, để quản lý các trường hợp Oracle GoldenGate, nắm bắt cả hai DML và DDL sẽ được cấu hình cho cả hai bản sao đơn và hai chiều .
Nội dung chính của khoá học bao gồm: