Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / SECURITY

Chuyên gia kiểm định hệ thống thông tin

Tóm tắt khóa học:

Đây là chứng chỉ dành cho chuyên gia đánh giá (kiểm định) hệ thống thông tin và bảo mật. CISA được công nhận bởi viện tiêu chuẩn của Mỹ (ANSI) và được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Hiện có hơn 60.000 chuyên gia được chứng nhận trên toàn cầu (trong số này Việt Nam có khoảng 5 người). Trong lĩnh vực kiểm định hệ thống thông tin (IT) ngân hàng, chứng khoán hoặc chính phủ, đặc biệt là kiểm định hệ thống thì CISA dường như là yêu cầu bắt buộc.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Chuyên gia Kiểm định Hệ thống thông tin - CISA là một chứng nhận quan trọng khác của tổ chức ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Đây là chứng chỉ dành cho chuyên gia đánh giá (kiểm định) hệ thống thông tin và bảo mật. CISA được công nhận bởi viện tiêu chuẩn của Mỹ (ANSI) và được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Hiện có hơn 60.000 chuyên gia được chứng nhận trên toàn cầu (trong số này Việt Nam có khoảng 5 người). Trong lĩnh vực kiểm định hệ thống thông tin (IT) ngân hàng, chứng khoán hoặc chính phủ, đặc biệt là kiểm định hệ thống thì CISA dường như là yêu cầu bắt buộc.

 Chương trình giới thiệu tổng quan về các hoạt động doanh nghiệp, mối quan hệ giữa việc quản trị với các vấn đề vận hành hệ thống, các dịch vụ cũng như việc bảo vệ thông tin quan trọng trong hệ thống. Nội dung đó được bao quát trong 5 chuyên đề:

•              Quy trình kiểm toán hệ thống thông tin.

•              Vai trò của IT Governance.

•              Quản trị vòng đời của hệ thống và hạ tầng.

•              Các dịch vụ IT và hỗ trợ.

•              Bảo vệ an toàn cho các tài sản thông tin.

Mục đích của khoá học:

- Cung cấp các kiến thức nền tảng, cần thiết nhất phục vụ cho quá trình kiểm toán hệ thống thông tin của tổ chức / doanh nghiệp.

- Các bước xây dựng kế hoạch kiểm toán, các phương pháp xây dựng và đánh giá rủi ro, các tiêu chuẩn, quy định, quy trình kiểm toán và đề nghị các kiểm soát cần thiết.

- Các mô hình phát triển, Framework tham chiếu đến các hoạt động quản trị hệ thống và hạ tầng.

- Đánh giá các dịch vụ dựa trên công nghệ thông tin và sự hỗ trợ.