Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE JAVA & MIDDLEWARE

Oracle BI Applications 11g: Implementation Using ODI New

Course Summary:

Khoá học cung cấp các trình tự thao tác để cài đặt, cấu hình, quản lý, và tùy biến các ứng dụng Oracle Business Intelligence và Oracle Business Intelligence Warehouse. Nó bắt đầu bằng cách khám phá ứng dụng thành phần và kiến trúc của Oracle BI

Course Duration: 3 ngày


Course Content:

 1. 1.    Oracle BI Applications 11g: Implementation Using ODI New

Tổng quan khoá học:

Khoá học cung cấp các trình tự thao tác để cài đặt, cấu hình, quản lý, và tùy biến các ứng dụng Oracle Business Intelligence và Oracle Business Intelligence Warehouse. Nó bắt đầu bằng cách khám phá ứng dụng thành phần và kiến trúc của Oracle BI. Nội dung chính của khoá học bao gồm:

 • Xác định và mô tả thành phần, kiến trúc quan trọng của các ứng dụng Oracle Business Intelligence.
 • Sử dụng Configuration Manager và chức năng Setup Manager để cấu hình ứng dụng Oracle BI.
 • Xác định và mô tả các tính năng bảo mật của các ứng dụng Oracle Business Intelligence.

Thời lượng: 3 ngày

Mục tiêu khoá học:

 • Xác định và mô tả các chiết xuất , chuyển đổi, và khái niệm tải ( ETL), các sản phẩm , linh kiện , và các quá trình liên quan đến ứng dụng Oracle Business Intelligence.
 • Xác định và mô tả sản phẩm , kiến trúc, và các thành phần quan trọng của các ứng dụng Oracle Business Intelligence.
 • Xác định và mô tả nội dung của kho Oracle Business Analytics.
 • Cài đặt và thiết lập các ứng dụng Oracle Business Intelligence và công nghệ hỗ trợ.
 • Xác định và mô tả các siêu dữ liệu ETL, dữ liệu Oracle tích hợp dựng sẵn cho các ứng dụng Oracle Business Intelligence.
 • Sử dụng Configuration Manager và chức năng Setup Manager để cấu hình ứng dụng Oracle BI
 • Sử dụng Configuration Manager để tạo ra , thực hiện và giám sát kế hoạch tải.
 • Mô tả các khái niệm và kỹ thuật để tùy biến chức năng ETL trong ứng dụng Oracle Business Intelligence.
 • Sử dụng dữ liệu Oracle tích hợp Studio để tùy chỉnh đối tượng siêu dữ liệu và ETL Warehouse Oracle Business Intelligence.
 • Xác định và mô tả các tính năng bảo mật của các ứng dụng Oracle Business Intelligence.
 • Quản lý hiệu suất của các ứng dụng Oracle Business Intelligence và Kho Oracle Business Analytics.

Đối tượng tham dự:

 • Tư vấn kỹ thuật
 • Các nhà phát triển ứng dụng
 • Các nhà phân tích kinh doanh
 • Người phát triển Oracle BI
 • Quản trị kho dữ liệu
 • Chuyên viên phân tích kho dữ liệu
 • Chuyên viên phát triển kho dữ liệu

Nội dung chi tiết:

Oracle Business Intelligence Applications Overview

 • Oracle BI Applications components
 • Business areas supported in Oracle BI Applications

Oracle BI Applications Architecture

 • Oracle BI Applications components overview
 • Oracle BI Applications architecture overview
 • Oracle BI Applications product lifecycle overview

Oracle Business Analytics Warehouse Content

 • Pre-built star schemas in Oracle Business Analytics Warehouse
 • Oracle Business Analytics Warehouse naming conventions
 • Overview of Oracle Business Analytics Warehouse tables
 • System columns in Oracle Business Analytics Warehouse tables

Installing Oracle Business Intelligence Applications

 • Preinstallation and deployment requirements
 • Installing Oracle BI Applications prerequisites
 • Installing Oracle BI Applications
 • Performing post-installation system set up tasks

Understanding the ETL Process

 • ETL phases and processing overview
 • Using ODI Studio to explore prebuilt ETL metadata
 • Full ETL and incremental ETL
 • Change capture
 • ETL versus ELT

Functional Configuration for Oracle BI Applications

 • Functional configuration overview
 • Terminology related to Oracle BI Applications configuration
 • Configuration Manager overview
 • Functional Setup Manager overview
 • Creating an implementation project
 • Assigning configuration tasks to developers

Administering and Maintaining Functional Configuration Data

 • Functional configuration data overview
 • Administering and maintaining domains and domain mappings
 • Editing domain members
 • Administering and maintaining data load parameters
 • Administering and maintaining reporting parameters

Managing Load Plans

 • Defining, generating, executing, and monitoring load plans
 • Troubleshooting and restarting load plans
 • Managing load plan parameters

Customizing the Oracle Business Analytics Warehouse

 • Customization types and scenarios overview
 • Overview of category1 and category 2 customizations
 • Impact of patches on customizations
 • Applying an update strategy

Building a Category 1 Customization

 • Adding columns to existing tables in the OBAW
 • Creating custom ETL mappings for a category 1 customization
 • Enabling versioning for a category 1 customization
 • Generating DDL scripts for a category 1 customization
 • Creating and executing a load plan for a category 1 customization

Building a Category 2 Customization

 • Adding a new dimension table to the OBAW
 • Creating custom ETL mappings for a category 2 customization
 • Enabling versioning for a category 2 customization
 • Generating DDL scripts for a category 2 customization
 • Creating and executing a load plan for a category 2 customization

Oracle BI Applications Security

 • Tools used to manage Oracle BI Applications security
 • Oracle BI Applications security levels
 • Exploring default security settings for Oracle BI Applications
 • Exploring ODI security

Managing Performance

 • Optimizing performance overview
 • Performance tuning recommendations