Close

Course Summary:

Đối tượng: Khóa học dành cho các chuyên gia CNTT và Chú doanh nghiệp, Nhà quản lý, những người sẽ đóng vai trò trogn nền kinh tế Số là Chủ sở hữu sản phẩm hoặc Chủ sở hữu sản phẩm chính trong một dự án Agile bao gồm cả quản lý cấp cao của họ. Khóa học này phù hợp cho những người có ít hoặc chưa có kiến thức về Agile hoặc Scrum. Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: - Tiếp cận tất cả các khía cạnh của vai trò Chủ sở hữu sản phẩm - Thu thập và viết các yêu cầu bằng cách sử dụng câu chuyện của người dùng - Tạo một Product Backlog hiệu quả - Ước tính và lập kế hoạch các dự án / bản phát hành, và quản lý chúng để hoàn thành thành công

Course Duration: 2 ngày


Course Content:

Writing Agile requirements with user stories
- Techniques for estimating business value: Recursive HML/customer segment value grid
- Techniques for prioritising the product backlog: ROI/moscow
- Agile project estimation, including velocity and relative estimation
- Techniques for relative estimation: Planning Poker/Recursive SML
- Techniques for estimating velocity: Historical/Prior Non-Agile Project-based/Theoretical Sprint / Best-Case+Worst-Case
- Estimating fixed date, fixed scope, fixed cost projects, and fixed/variable projects
- Estimating large/multi-team projects
- Agile contracts: contract structure and commitment validation
- Release models: All-at-once/release trains
- Minimum viable product
- Definition of Done and managing project risk
- Strategies for splitting product backlog items: Workflow steps/business value/data subset/simple-complex/happy-sad
- Managing requirements change while still delivering on schedule and within budget
- Release backlog and burndown chart: Single team/multi-team
7 strategies to responding to behind-schedule projects