Close

Course Summary:

Đối tượng: Khóa học dành cho các nhà quản lý và chuyên gia hoạt động trong hệ thống sinh thái sản phẩm kỹ thuật số, những người cần có một khóa học dựa trên thực hành để trang bị cho mình để phát triển và thực hiện chiến lược sản phẩm kỹ thuật số. Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: - Hiểu những thách thức của hệ sinh thái sản phẩm kỹ thuật số mà nhà chiến lược sản phẩm hoạt động - Có được các kỹ năng chính để phát triển chiến lược cho toàn bộ vòng đời sản phẩm kỹ thuật số - từ chiến lược đến phát triển, khởi chạy, tăng trưởng và thoát - Thể hiện sự hiểu biết và thu nhận kỹ năng này bằng cách làm việc theo nhóm để phát triển và trình bày chiến lược sản phẩm kỹ thuật số của họ cho một hội đồng gồm các nhà lãnh đạo sản phẩm trong ngành để đánh giá

Course Duration: 4 ngày


Course Content:

  • Product Vision Formulation
  • Developing the Go-To-Market (GTM) Strategy
  • Product Growth and Exit
  • Industry Panel Presentation