Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHOÁ HỌC VỀ NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

Khoá học về chiến lược thị trường sản phẩm phù hợp

Course Summary:

Đối tượng: Khoá học dành cho - Các chuyên gia của phòng kế hoạch sản phẩm, thiết kế sản phẩm, phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm ở mọi cấp độ bao gồm giám đốc sản phẩm, nhà tiếp thị sản phẩm, kỹ sư sản phẩm, nhân viên bán hàng và tiếp thị. - Nhà quản lý chương trình và quản lý dự án Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: - Tìm hiểu để phát triển một chiến lược phù hợp với thị trường sản phẩm và hỗ trợ nó với một trường hợp kinh doanh hợp lệ - Học cách cải thiện mức độ thân thiết của khách hàng-sản phẩm bằng cách tận dụng các tín hiệu xã hội khác nhau để xây dựng các tính năng của sản phẩm và cách tiếp thị chúng. - Học cách tạo các biện pháp và chỉ số có thể được sử dụng để thúc đẩy và đảm bảo sản phẩm phù hợp với thị trường

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • The course will focus on qualitative and quantitative aspects of product market fit. Participants will learn how to adopt a strategic customer-centric model to create and sustain value for customers and achieve market growth.
  • Customer Voice
  • Customer Engagement
  • Customer Validation
  • Product Market Fit Strategy