Close

Course Summary:

Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên đang công tác trong lĩnh vực: Quản lý dịch vụ Nhân viên / chuyên gia chuyên trách cải tiến dịch vụ Bộ phận Đảm bảo chất lượng dịch vụ Nhân viên làm đổi mới dịch vụ Phòng marketing Dịch vụ Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để có thể: Nhận biết, truy cập và sử dụng các loại dữ liệu dịch vụ khác nhau. Hiểu và áp dụng các kỹ thuật truyền thông dữ liệu và tạo nên các y nghĩa khác nhau. Đánh giá, lựa chọn và triển khai các công cụ phân tích cụ thể. Thiết kế và triển khai các khuôn khổ phân tích về "chất lượng dịch vụ", "sự hài lòng của khách hàng" và "đổi mới dịch vụ". Áp dụng các kỹ thuật phân tích để đánh giá và quản lý hiệu suất.

Course Duration: 3 Ngày


Course Content:

  • Introduction to Service Analytics
  • Customer
  • Customer satisfaction survey
  • Service quality framework
  • Metrics – GQM method + Data for Service Metrics
  • Advances in Analytics for service processes
  • Sense making and diagnostic tools
  • Quantile regression
  • Multinomial logistics regression
  • Service process improvement