Close

Tóm tắt khóa học:

Đối tượng: Khóa học hướng tới cá chuyên gia phân tích kinh doanh và các chuyên gia phát triển phần mềm Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để - Hiểu khuôn khổ Agile - Tạo tầm nhìn sản phẩm - Thực hiện mô hình hóa vai trò người dùng - Tạo câu chuyện người dùng - Thực hiện lập kế hoạch phát hành và lặp lại - Thực hiện xử lý công việc tồn đọng - Tạo nguyên mẫu nhanh chóng - Xác định các tiêu chí chấp nhận rõ ràng

Thời lượng khóa học: 2 ngày


Nội dung khóa học:

  • Introduction to Agile Methodologies
  • Agile Process
  • Visioning and User Role Modeling
  • Product Backlog
  • Release and Iteration Planning
  • Prototype
  • Backlog Refinement
  • Acceptance Criteria
  • Business Analyst role in an agile team
  • Agile Contract