Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / SOFTWARE ENGINEERING-SYSTEM INTEGRATION

Kiểm thử phần mềm (trắc nghiệm & kiểm nghiệm)

Tóm tắt khóa học:


Thời lượng khóa học: 7 ngày


Nội dung khóa học:

Mục tiêu khóa học:

Thám hiểm nền tảng của kiểm thử phần mềm để giúp học viên hiểu:

 • Định nghĩa và chi phí của lỗi
 • Định nghĩa và mục đích của kiểm thử phần mềm
 • Mục đích và luồng công việc của người kiểm thử phần mềm
 • Điều gì tạo nên một người kiểm thử phần mềm giỏi
 • Thực tế về kiểm thử phần mềm
 • Thuật ngữ kiểm thử phần mềm

Các chủ đề chính:

 • Bài 1. Giới thiệu về kiểm thử phần mềm
 • Bài 2. Kiểm điểm
 • Bài 3. Kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black‐Box)
 • Bài 4. Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White‐Box)
 • Bài 5. Kiểm thử hiệu năng
 • Bài 6. Kiểm thử cấu hình và kiểm thử tính tương thích
 • Bài 7. Kiểm thử tính khả dụng và kiểm thử an ninh
 • Bài 8. Kiểm thử quốc tế hoá và kiểm thử tài liệu
 • Bài 9. Kỹ thuật kiểm thử thông thường
 • Bài 10. Kiểm thử Web
 • Bài 11. Quy trình kiểm thử và phát triển phần mềm
 • Bài 12. Kiểm thử đơn vị
 • Bài 13. Kiểm thử tích hợp
 • Bài 14. Kiểm thử hệ thống
 • Bài 15. Quản lý lỗi
 • Bài 16. Quản lý việc kiểm thử
 • Bài 17. Thực hành tốt nhất về kiểm thử – 1
 • Bài 18. Thực hành tốt nhất về kiểm thử – 2