Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / IBM

AN12 - Power Systems for AIX II AIX Implementation and Administration

Course Summary:

Trong khóa học này, học viên sẽ được học cài đặt, tùy biến và quản trị hệ điều hành AIX trong một môi trường được phân vùng đa người dùng Power System p. Khóa học dựa trên hệ điều hành AIX 6.1 chạy trên hệ thống Power6 được quản lý bởi Hệ quản trị phần cứng (Hardware Management Console) phiên bản 7 và cung cấp những kiến thức thực tế phù hợp với các phiên bản AIX trước đó.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Trong khóa học này, học viên sẽ được học  cài đặt, tùy biến và quản trị hệ điều hành AIX trong một môi trường được phân vùng đa người dùng Power System p. Khóa học dựa trên hệ điều hành AIX 6.1 chạy trên hệ thống Power6 được quản lý bởi Hệ quản trị phần cứng (Hardware Management Console) phiên bản 7 và cung cấp những kiến thức thực tế phù hợp với các phiên bản AIX trước đó.

Mục tiêu khoá học:

 • Cài đặt hệ điều hành AIX, filesets và các gói RedHat Package Manager (RPM)
 • Thực hiện khởi động và tắt hệ thống
 • Thảo luận và dùng các công cụ quản trị hệ thống như công cụ giao diện quản lý hệ thống (SMIT) và bảng chỉ dẫn hệ thống IBM cho AIX
 • Quản lý thiết bị logic và vật lý
 • Thảo luận về mục đích của Chương trình quản lý ổ đĩa logic
 • Thực hiện quản lý ổ đĩa logic và hệ thống files
 • Tạo và quản lý các tài khoản cá nhân và nhóm
 • Thực  hiện sao lưu và khôi phục hệ thống
 • Sử dụng hệ thống quản trị con, bao gồm đặt lịch cho các tác vụ hệ thống và bảo mật cho việc thực hiện tùy biến truy cập đến files và thư mục
 • Thiết lập cấu hình mạng TCP/IP
 • Triển khai Workload Partitions (WPAR)

Đối tượng học viên:

Khóa học này dành cho các quản trị viên hệ thống hay bất cứ ai sử dụng và quản trị một hệ điều hành AIX chạy trên môi trường phân vùng đa người dùng Power System p. Ngoài ra, học viên cũng được khuyến khích (không bắt buộc) nắm được các khái niệm về phân vùng và các công nghệ được dạy trong khóa học Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning (AN11).

Thời lượng:5 ngày

Nội dung chi tiết:

 • Bài 1: Giới thiệu Hệ thống IBM Power Systems, AIX, và quản trị hệ thống
 • Bài 2: Công cụ quản lý hệ thống AIX
 • Bài 3: Khởi động và tắt hệ thống
 • Bài 4: Cài đặt AIX
 • Bài 5: Cài đặt và bảo trì phần mềm AIX
 • Bài 6: Thiết bị và cấu hình hệ thống
 • Bài 7: Tổng quan hệ thống sao lưu
 • Bài 8: Làm việc với Logical Volume Manager
 • Bài 9: Quản trị hệ thống files
 • Bài 10: Paging space
 • Bài 11: Sao lưu và khôi phục
 • Bài 12: Bảo mật và quản trị người dùng 
 • Bài 13: Đặt lịch
 • Bài 14: Mạng TCP/IP
 • Bài 15: Giới thiệu về phân vùng workload