Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / EC COUNCIL

An ninh cho lập trình viên (ECSP)

Course Summary:

Nội dung khóa đào tạo “An ninh cho lập trình viên” của EC-Council đưa ra những nền tảng cơ bản để đảm bảo an ninh cho hệ thống do các nhà thiết kế chương trình ứng dụng và các tổ chức phát triển phần mềm ứng dụng yêu cầu để tạo lập các chương trình ứng dụng có độ ổn định cao và ít rủi ro cho khách hàng. Nội dung khóa đào tạo được xây dựng trên cơ sở tổng kết và đóng góp của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Nội dung khóa đào tạo “An ninh cho lập trình viên”  của EC-Council đưa ra những nền tảng cơ bản để đảm bảo an ninh cho hệ thống do các nhà thiết kế chương trình ứng dụng và các tổ chức phát triển phần mềm ứng dụng yêu cầu để tạo lập các chương trình ứng dụng có độ ổn định cao và ít  rủi ro cho khách hàng. Nội dung khóa đào tạo được xây dựng trên cơ sở tổng kết và đóng góp của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đối tượng tham gia khóa học:

Chứng chỉ hoàn thành khóa học ECSP cấp cho các lập trình viên, những người có trách nhiệm thiết kế và xây dựng các ứng dụng tron môi trường Windows/Web với khung .NET/Java.Chương trình này được thiết kế cho các nhà thiết kế có các kỹ năng sử dụng C#, C++, Java, PHP, ASP, .NET và SQL. 

Thời lượng:  5 ngày

Điều kiện: Học viên phải có kiến thức lập trình cơ bản.

Mục tiêu khóa học:

Điểm nổi bật của khóa học ECSP là cung cấp những kiến thức về an ninh hệ thống không phụ thuộc vào một lĩnh vực cụ thể,  Nội dung khóa đào tạo ECSP đáp ứng yêu cầu của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trên quan điểm an ninh. Điều này dẫn đến sự hiểu biết sâu hơn về các lĩnh vực chuyên môn / kiến trúc / ngôn ngữ  cũng như về các vấn đề liên quan.

Nội dung khóa học – phiên bản 2

Module 01: Introduction to Secure Coding

Module 02: Designing Secure Architecture

Module 03: Cryptography

Module 04: Buffer Overflows

Module 05: Secure C and C++ Programming

Module 06: Secure Java and JSP Programming

Module 07: Secure Java Script and VB Script Programming

Module 08: Secure ASP Programming

Module 09: Secure Microsoft.NET Programming

Module 10: Secure PHP Programming

Module 11: Secure PERL Programming

Module 12: Secure XML, Web Services and AJAX Programming

Module 13: Secure RPC, ActiveX and DCOM Programming

Module 14: Secure Linux Programming

Module 15: Secure Linux Kernel Programming

Module 16: Secure Xcode Programming

Module 17: Secure Oracle PL/SQL Programming

Module 18: Secure SQL Server Programming

Module 19: Secure Network Programming

Module 20: Windows Socket Programming

Module 21: Writing Shellcodes

Module 22: Writing Exploits

Module 23: Programming Port Scanners and Hacking Tools

Module 24:Secure Mobile phone and PDA Programming

Module 25: Secure Game Designing

Module 26: Securing E-Commerce Applications

Module 27:Software Activation, Piracy Blocking and Automatic Updates

Module 28: Secure Application Testing

Module 29: Writing Secure Documentation and Error Messages