Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học ENSA nhìn nhận vấn đề an ninh mạng trên quan điểm phòng vệ. Chương trình của ENSA được thiết kế nhằm cung cấp các kỹ năng cơ bản cần thiết để phân tích các mối đe dọa về an ninh bên trong và bên ngoài đối với một mạng máy tính, và những kỹ năng để xây dựng các chính sách an ninh nhằm bảo vệ thông tin của tổ chức.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học ENSA nhìn nhận vấn đề an ninh mạng trên quan điểm phòng vệ. Chương trình của ENSA  được thiết kế nhằm cung cấp các kỹ năng cơ bản cần thiết để phân tích các mối đe dọa về an ninh bên trong và bên ngoài đối với  một mạng máy tính, và những kỹ năng để xây dựng các chính sách an ninh nhằm bảo vệ thông tin của tổ chức. Học viên sẽ học cách đánh giá các vấn đề có liên quan tới an ninh mạng, Internet; phương pháp thiết kế và làm thế nào để có thể thực hiện thành công các chính sách về an ninh cũng như chiến lược thực thi bức tường lửa.  Học viên cũng sẽ học cách làm thế nào để tìm ra những điẻm yếu dễ bị tấn công trong một hệ thống mạng và phương pháp bảo vệ.

Đối tượng: Các nhà quản trị hệ thống, Quản trị mạng và bất cứ ai quan tâm đến các công nghệ về an ninh mạng. 

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung khóa học – phiên bản 3

Module 01:  Fundamentals of Network

Module 02: Network Protocols

Module 03: Protocol Analysis

Module 04: IEEE standards

Module 05: Network Security

Module 06: Security Standards Organizations

Module 07: Security Standards

Module 08: Security Policy

Module 09: Hardening Physical Security

Module 10: Network Security Threats

Module 11: Intrusion Detection System (IDS) and Intrusion Prevention Systems (IPS)

Module 12: Firewalls

Module 13: Packet Filtering and Proxy Servers

Module 14: Bastion Host and Honeypots

Module 15: Securing Modems

Module 16: Troubleshooting Network

Module 17: Hardening Routers

Module 18: Hardening Operating Systems

Module 19: Patch Management

Module 20: Log Analysis

Module 21: Application Security

Module 22: Web Security

Module 23: E-mail Security

Module 24: Authentication: Encryption, Cryptography and Digital Signatures 

Module 25: Virtual Private Networks

Module 26: Wireless Network Security

Module 27: Creating Fault Tolerance

Module 28: Incident Response

Module 29: Disaster Recovery and Planning

Module 30: Network Vulnerability Assessment