Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / EC COUNCIL

Fundamentals of Network Security (ECC-FNS)

Tóm tắt khóa học:

Khóa học này được thiết kế để cung cấp các kỹ năng cơ bản cần thiết để phân tích các mối đe dọa bảo mật chống lại mạng nội bộ và bên ngoài để bảo vệ hệ thống thông tin của tổ chức.

Thời lượng khóa học: 3 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học này được thiết kế để cung cấp các kỹ năng cơ bản cần thiết để phân tích các mối đe dọa bảo mật chống lại mạng nội bộ và bên ngoài để bảo vệ hệ thống thông tin của tổ chức.

Thời lượng: 03 ngày

Nội dung khóa học:

Module 1: Networking Revisited

Module 2: Secure Network Protocols

Module 3: Authentication

Module 4: Network Attacks

Module 5: Introduction to Intrusion Detection System (IDS)

Module 6: Firewalls

Module 7: Bastion hosts and DMZ

Module 8: Proxy servers

Module 9: Virtual Private Network

Module 10: Introduction to Wireless Network Security