Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thiết kế, kế hoạch, và thực hiện một cơ sở hạ tầng Windows 8 trên máy tính để bàn bằng cách sử dụng một số công nghệ như User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, khóa học mô tả làm thế nào để bảo vệ máy tính để bàn và theo dõi sức khỏe và hiệu suất hoạt động của máy tính.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thiết kế, kế hoạch, và thực hiện một cơ sở hạ tầng Windows 8 trên máy tính để bàn bằng cách sử dụng một số công nghệ như User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, khóa học mô tả làm thế nào để bảo vệ máy tính để bàn và theo dõi sức khỏe và hiệu suất hoạt động của máy tính.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Đánh giá và xác định các tùy chọn triển khai máy tính để bàn.
 • Kế hoạch cho một chiến lược quản lý hình ảnh.
 • Thực hiện an ninh máy tính để bàn.
 • Nắm bắt và quản lý một hình ảnh hệ điều hành máy tính để bàn.
 • Lập kế hoạch và thực hiện các User State Migration.
 • Lập kế hoạch và triển khai các máy tính để bàn bằng cách sử dụng Microsoft Deployment Toolkit.
 • Lập kế hoạch và triển khai các máy tính để bàn bằng cách sử dụng System Center Configuration Manager 2012.
 • Lập kế hoạch và thực hiện một cơ sở hạ tầng dịch vụ Remote Desktop.
 • Quản lý trạng thái của người dùng ảo hóa cho máy tính để bàn doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch và thực hiện một cơ sở hạ tầng thông tin cập nhật để hỗ trợ các máy tính để bàn doanh nghiệp.
 • Bảo vệ máy tính để bàn doanh nghiệp từ phần mềm độc hại và mất dữ liệu.
 • Giám sát hiệu suất và sức khỏe của cơ sở hạ tầng máy tính để bàn.

Thời lượng: 05 ngày.

Nội dung chi tiết:

Module 1: Assessing and Determining Desktop Deployment Options

Module 2: Planning An Image Management Strategy

Module 3: Implementing Desktop Security

Module 4: Capturing and Managing a Desktop Operating System Image

Module 5: Planning and Implementing User State Migration

Module 6: Planning and Deploying Desktops Using the Microsoft Deployment Toolkit

Module 7: Planning and Deploying Desktops by Using System Center 2012 Configuration Manager

Module 8: Planning and Implementing a Remote Desktop Services Infrastructure

Module 9: Managing User State Virtualization For Enterprise Desktops

Module 10: Planning and Implementing an Updates Infrastructure to Support Enterprise Desktops

Module 11: Protecting Enterprise Desktops from Malware and Data Loss

Module 12: Monitoring the Performance and Health of the Desktop Infrastructure