Close

Tóm tắt khóa học:


Thời lượng khóa học: 15 ngày


Nội dung khóa học:

Oracle Database 11g: Introduction to SQL

Tổng quan:

Khóa học cung cấp cho học viên các khải niệm về cơ sở dữ liệu, các kỹ năng SQL cần thiết cho các nhà quản trị cơ sở dữ liệu để viết các truy vấn, các thao tác dữ liệu trong bảng, khởi tạo các đối tượng CSDL. Học viên học cách kiểm soát các đối tượng và mức độ của hệ thống.

Ngoài ra, học viên cũng được hướng dẫn các tính năng nâng cao của SQL để truy vấn và thao tác dữ  liệu trong CSDL, lấy các dữ liệu, tạo các báo cáo về các đối tượng.

Thời lượng: 5 ngày

Bài học:

 • Introducing Oracle Database 11g
 • Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement
 • Restricting and Sorting Data
 • Using Single-Row Functions to Customize Output
 • Using Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Reporting Aggregated Data Using the Group Functions
 • Displaying Data From Multiple Tables
 • Using Sub-queries to Solve Queries
 • Using the SET Operators
 • Manipulating Data
 • Using DDL Statements to Create and Manage Tables
 • Creating Other Schema Objects
 • Controlling User Access
 • Managing Schema Objects
 • Managing Objects with Data Dictionary Views
 • Manipulating Large Data Sets
 • Managing Data in Different Time Zones
 • Retrieving Data Using Sub-queries
 • Regular Expression Support

 

Oracle Database 11g: Administration Workshop I

Tổng quan:

Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g – OCA DBA, giúp học viên có thể vận hành quản Oracle 11g Database ở cấp độ cơ bản. Xuyên suốt khóa học, học viên sẽ được học cài đặt và vận hành Oracle database, các khái niệm về kiến trúc Oracle, các thành phần cấu thành Oracle Database, cũng như sự tương tác giữa chúng. Học việc sẽ thực hành các kỹ năng quản trị như: tối ưu hiệu năng, giám sát hệ thống, bảo mật dữ liệu, sao lưu dự phòng, quản lý tài khoản người dùng.

Khóa học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Oracle 11g Database Certified Associate-OCA

Thời lượng: 5 ngày

Bài học:

 • Exploring the Oracle Database Architecture
 • Preparing the Database Environment
 • Creating an Oracle Database
 • Managing the Oracle Instance
 • Configuring the Oracle Network Environment
 • Managing Database Storage Structures
 • Administering User Security
 • Managing Schema Objects
 • Managing Data and Concurrency
 • Managing Undo Data
 • Implementing Oracle Database Security
 • Database Maintenance
 • Performance Management
 • Backup and Recovery Concepts
 • Performing Database Backups
 • Performing Database Recovery
 • Moving Data
 • Enhancing Database Capabilities