Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE JAVA & MIDDLEWARE

Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials

Course Summary:

Khóa học này đào tạo cho học viên là quản trị web về kỹ thuật viên để cài đặt và cấu hình máy chủ Oracle WebLogic11g, triển khai các ứng dụng Java EE trên máy chủ Oracle Weblogic 11g bằng cách sử dụng bảng điều khiển, các dòng lệnh và các công cụ kịch bản như WLST. Học viên cũng được tìm hiểu để cấu hình Oracle HTTP Server như giao diện Web cho máy chủ Oracle WebLogic, cấu hình các cụm máy chủ Oracle WebLogic để hỗ trợ chuyển đổi dự phòng và cân bằng tải cho các ứng dụng. Khóa học này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nhiệm vụ hành chính được thực hiện bởi một quản trị máy chủ WebLogic. Vào cuối khóa học, những người tham gia sẽ có được kiến thức ở một mức độ toàn diện.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học này đào tạo cho học viên là quản trị web về kỹ thuật viên để cài đặt và cấu hình máy chủ Oracle WebLogic11g, triển khai các ứng dụng Java EE trên máy chủ Oracle Weblogic 11g bằng cách sử dụng bảng điều khiển, các dòng lệnh và các công cụ kịch bản như WLST. Học viên cũng được tìm hiểu để cấu hình Oracle HTTP Server như giao diện Web cho máy chủ Oracle WebLogic, cấu hình các cụm máy chủ Oracle WebLogic để hỗ trợ chuyển đổi dự phòng và cân bằng tải cho các ứng dụng. Khóa học này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nhiệm vụ hành chính được thực hiện bởi một quản trị máy chủ WebLogic. Vào cuối khóa học, những người tham gia sẽ có được kiến thức ở một mức độ toàn diện.

Các nội dung chính:

 • Mô tả kiến trúc của WebLogic Server bao gồm tên miền, máy chủ và máy móc
 • Cài đặt, cấu hình và sử dụng WebLogic Server
 • Thực hiện thường xuyên chức năng quản lý máy chủ Oracle WebLogic
 • Thiết lập một cụm máy chủ và phân phối các ứng dụng và nguồn lực Cluster
 • Cấu hình Oracle HTTP Server như một tầng Web đầu cuối  cho trường hợp cụm máy chủ Oracle WebLogic
 • Triển khai các loại khác nhau của các ứng dụng Java EE trên máy chủ Oracle WebLogic

Nội dung chi tiết:

 • Introducing Oracle Fusion Middleware Platform
 • Defining Java Enterprise Edition Terminology and Architecture
 • Installing Oracle WebLogic Server
 • Configuring a Simple Domain
 • Configuring a Domain Using Templates
 • Using Administration Console and WLST
 • Configuring Managed Servers
 • Configuring Node Managers
 • Viewing and Managing Logs in Oracle WLS Environment
 • Deployment Concepts
 • Deploying Java EE Applications
 • Advanced Deployment
 • Understanding JDBC and Configuring Data Sources
 • Setting Up Java Message Service (JMS) Resources
 • Introduction to Clustering
 • Configuring a Cluster
 • Managing Clusters
 • Security Concepts and Configuration
 • Protecting Against Attacks
 • Backup and Recovery Operations