Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE APPLICATIONS

Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications

Tóm tắt khóa học:

Trong khóa học này học viên được xây dựng, kiểm tra, gỡ lỗi, và triển khai các ứng dụng Internet tương tác. Làm việc trong một môi trường giao diện người dùng đồ họa (GUI), phát triển một ứng dụng đơn từ dưới lên. Ứng dụng này kết hợp một số tính năng tiên tiến cung cấp cho học viên nhiều kinh nghiệm thực tế trong khi thực hiện các quy tắc hoạt động.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Trong khóa học này học viên được xây dựng, kiểm tra, gỡ lỗi, và triển khai các ứng dụng Internet tương tác. Làm việc trong một môi trường giao diện người dùng đồ họa (GUI), phát triển một ứng dụng đơn từ dưới lên. Ứng dụng này kết hợp một số tính năng tiên tiến cung cấp cho học viên nhiều kinh nghiệm thực tế trong khi thực hiện các quy tắc hoạt động.

Thời lượng:  5 ngày

Đối tượng tham gia khóa học:

-       Người Phát triển các ứng dụng trên Oracle

-       Hỗ trợ kĩ thuật

-       Phát triển PL/SQL

Điều kiện tham gia khóa học:

Có kinh nghiệm sử dụng giao diện Graphical User Interface (GUI) và Web Browser, có khả năng sử dụng tốt PL/SQL.

Nội dung chi tiết:

 • Introducing Oracle Forms Developer and Forms Services
 • Creating Forms Modules
 • Working with Data Blocks and Frames
 • Working with Input Items
 • Working with Non Input Items
 • Working with Windows and Canvases
 • Producing Triggers
 • Debugging Triggers
 • Adding Functionality to Items
 • Run-Time Messages and Alerts
 • Query Triggers
 • Validation
 • Navigation
 • Transaction Processing
 • Writing Flexible Code
 • Sharing Objects and Code
 • Using WebUtil to Interact with the Client
 • Introducing Multiple Form Applications