Close

Khai giảng khóa học Ứng dụng phi tập trung trên nền tảng Blockchain


11/06/2018
Sáng ngày 10/6, Qnet đã khi giảng khóa học: Ứng dụng phi tập trung trên nền tảng Blockchain. Khóa học cung cấp đặc thù của mô hình tính toán mạng blockchain. Khái niệm máy tính World Computer, ứng dụng phi tập trung và chương trình Smart Contract trên blockchain Ethereum. Thực nghiệm các quy trình xây dựng, cấu hình và vận hành blockchain dựa trên ETH. Làm chủ khái niệm về ngôn ngữ Solidity và quá trình xây dựng, ứng dụng, triển khai và thử nghiệm Smart Contract.

Trong 32h đào tạo trên lớp, học viên sẽ được học các nội dung sau

  1. World Computer trên blockchain
  2. Hợp đồng thông minh Smart Contract
  3. Ngôn ngữ lập trình Solidity
  4. Cấu trúc dữ liệu Ethereum
  5. Máy ảo EVM
  6. Phát triển ứng dụng dApp
Leave your comment