Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Triển khai và quản trị hệ thống AIX

Class Summary:

Trong khóa học này, học viên sẽ được học cài đặt, tùy biến và quản trị hệ điều hành AIX trong một môi trường được phân vùng đa người dùng Power System p. Khóa học dựa trên hệ điều hành AIX 6.1 chạy trên hệ thống Power6 được quản lý bởi Hệ quản trị phần cứng (Hardware Management Console) phiên bản 7 và cung cấp những kiến thức thực tế phù hợp với các phiên bản AIX trước đó.

Duration: 40 giờ


Start Date: 8/17/2014 - End Date: 8/22/2014


Venue: Qnet Hồ Chí Minh


Remark: