Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Kiểm thử phần mềm

Class Summary:

Kiểm thử phần mềm là hoạt động kiểm tra được tiến hành để cung cấp cho các bên liên quan thông tin về chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được kiểm thử. Kiểm thử có thể cung cấp cho doanh nghiệp một quan điểm, một cách nhìn độc lập về phần mềm để từ đó cho phép đánh giá và thấu hiểu được những rủi ro trong quá trình triển khai phần mềm. Khoá học Kiểm thử phần mềm cung cấp các kỹ thuật kiểm thử không chỉ giới hạn ở việc thực hiện một chương trình hoặc ứng dụng với mục đích đi tìm các lỗi phần mềm (bao gồm các lỗi và các thiếu sót) mà còn là một quá trình phê chuẩn và xác minh một chương trình máy tính / ứng dụng / sản phẩm nhằm: • Đáp ứng được mọi yêu cầu hướng dẫn khi thiết kế và phát triển phần mềm. • Thực hiện công việc đúng như kỳ vọng. • Có thể triển khai được với những đặc tính tương tự. • Và đáp ứng được mọi nhu cầu của các bên liên quan.

Duration: 56 giờ


Start Date: 8/18/2014 - End Date: 8/27/2014


Venue: Qnet Hà Nội


Remark: