Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Oracle Solaris 11g System Administration Ed4 NEW

Class Summary:

Khóa học cung cấp cho các nhà quản trị hệ thống kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ bao gồm cài đặt hệ điều hành trên một hệ thống đơn lẻ để giám sát và xử lý sự cố cơ bản. Khóa học cung cấp nhiều bài thực hành lab mang tính thực tiễn cao giúp học viên có thể quản lý hệ thống, đáp ứng các mục tiêu vận hành.

Duration: 40 giờ


Start Date: 8/17/2015 - End Date: 8/21/2015


Venue: Qnet Hà Nội


Remark: