Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Các giải pháp cốt lõi của SharePoint 2013

Class Summary:

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng để đấu hình và quản lý môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách cấu hình SharePoint Server 2013, cũng như chỉ dẫn, thực hành tốt nhất và định hướng giúp học viên tối ưu việc triển khai hệ thống máy chủ SharePoint.

Duration: 40 giờ


Start Date: 8/17/2015 - End Date: 8/21/2015


Venue: Qnet Hà Nội


Remark: