Close
Ongoing Class | Course Calendar

Class: Oracle DB 11g: Administration Workshop I Ed2

Class Summary:

Khóa học cung cấp cho học viên các khải niệm về cơ sở dữ liệu, các kỹ năng SQL cần thiết cho các nhà quản trị cơ sở dữ liệu để viết các truy vấn, các thao tác dữ liệu trong bảng, khởi tạo các đối tượng CSDL. Học viên học cách kiểm soát các đối tượng và mức độ của hệ thống. Ngoài ra, học viên cũng được hướng dẫn các tính năng nâng cao của SQL để truy vấn và thao tác dữ liệu trong CSDL, lấy các dữ liệu, tạo các báo cáo về các đối tượng.

Duration: 5 ngày


Start Date: 8/24/2015 - End Date: 8/28/2015


Venue: Qnet Hà Nội


Remark: