Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / SECURITY

Đối phó sự cố an toàn thông tin máy tính

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp các hướng dẫn và thủ tục cần thiết để xây dựng, quản lý và vận hành một CSIRT. Học viên sau khi tham gia khóa học sẽ có khả năng đáp ứng và khắc phục các sự cố máy tính theo tiêu chuẩn và quy trình hợp lí nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại trong khoảng thời gian nhanh nhất. Khóa học giúp cho học viên xây dựng chiến lược khắc phục, phòng ngừa và xử lý sự cố an ninh máy tính khẩn cấp đáp ứng công việc với hiệu quả cao cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Đối phó sự cố an toàn thông tin máy tính  - Các nội dung chính bao gồm:

      1 – Introduction:

 • Scope of the course;
 • Intended Audience;
 • Use of this course;
 • Document Structure;

      2 – Creating the CSIRT:

 • CSIRT Framework;
 • Service and Quality Framework;
 • CSIRT Service;
 • Information Flow; Policies;
 • Quality Assurance; Adapting to Specific Needs;

3 – Response to Computer Emergencies and Managing the CSIRT:

 • Service description;
 • Service Functions overview;
 • Triage Function;
 • Handling Function;
 • Announcement Function;
 • Feedback Function;
 • Interactions;
 • Information Handling

4 – Continous process improvement:

 • Fundamental Policies;
 • Continuity Assurance;
 • Security Management;
 • Staff Issues.